Class yii\db\ExpressionBuilder

继承yii\db\ExpressionBuilder
实现yii\db\ExpressionBuilderInterface
Uses Traitsyii\db\ExpressionBuilderTrait
可用自版本2.0.14
源代码 https://github.com/yiisoft/yii2/blob/master/framework/db/ExpressionBuilder.php

类 ExpressionBuilder 构建 yii\db\Expression 类的对象.

公共方法

隐藏继承的方法

方法描述定义在
__construct() ExpressionBuilderTrait 构造函数. yii\db\ExpressionBuilderTrait
build() 方法从 $expression 构建原始 SQL, 不会额外对其进行转义或引用. yii\db\ExpressionBuilder

方法详情

build() public 方法

方法从 $expression 构建原始 SQL, 不会额外对其进行转义或引用.

public string build ( yii\db\ExpressionInterface $expression, array &$params = [] )
$expression yii\db\Expression|yii\db\ExpressionInterface

要构建的表达式.

$params array

绑定的参数.

return string

不会被额外转义或引用的原始 SQL.